Rozpočtové opatření 9/2022

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce dne 30.12.2022 

ro-zablati-c-9-2022.pdf