Současnost

Rozvoj obce pokračuje i v novém století. V roce 2001 byl vydán almanach „Záblatí v minulých stoletích“, který dává ucelený přehled o historii obce.

Roku 2002 byla dokončena celková rekonstrukce kanalizace, vyasfaltována komunikace přes celou obec a provedena částečná výstavba chodníků.

V roce 2003 bylo provedeno odbahnění Pelgramského rybníka.

V roce 2004 obec vstoupila do Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, jehož úkolem je ochrana a prosazování společných zájmů, především pak vzájemná spolupráce a koordinovaný postup při komplexním rozvoji a výkonu samostatné působnosti obcí.

V roce 2005 došlo ke schválení územního plánu obce, který již zahrnoval novou obytnou zónu „Tři kaštany“.

V roce 2006 obec finančně přispěla na rekonstrukci čistírny odpadních vod v Osové Bítýšce.

V následujícím roce 2007 proběhla oprava budovy obecního úřadu a především byly dokončeny inženýrské sítě v lokalitě „Tři kaštany“.

V roce 2008 obec odkoupila bývalou kovárnu na návsi. Tento objekt byl následně zbourán a na jeho místě se nyní nachází park s altánem, lavičkami a zelení. Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 300.000,-Kč SDH Osová Bítýška na nákup nového hasičského vozu.

V roce 2009 byla dokončena výstavba lávky přes potok za prodejnou.

V roce 2010 byla vybudována a následně zkolaudována polní cesta okolo vodojemu.

V roce 2011 obec odkoupila další chátrající dům na návsi a po jeho demolici získala náves novou tvář. V témže roce proběhla oprava dláždění břehů rybníčku na návsi. Dále s přispěním státní dotace došlo k opravě kamenného kříže u „Dvou kaštanů“.

V roce 2012 byla provedena přeložka optického kabelu v lokalitě „Tři kaštany“ a také byla v této části obce schválena změna dopravního značení. Na budově obecního úřadu byla opravena část střechy.

Obec věnovala v roce 2014 finanční dar farnosti Osová Bítýška na opravu varhan ve výši 90 000,- Kč.

V červnu 2015 bylo provedeno firmou Atika z Velkého Meziříčí vydláždění plochy před obecním úřadem, které umožní pohodlnější a bezpečnější parkování. U garáže a skladu u obecního úřadu byly vyměněny dveře, opravena omítka a proveden nátěr plechové střechy.

Dne 22.6.2016 došlo k předání dekretu k užívání obecní vlajky a obecního znaku. Starostce obce předal dekret předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček v prostorách Parlamentu ČR v Praze.

V období prázdnin 2017 byla nainstalována houpačka pro nejmenší v prostoru pod hřištěm na návsi a současně byly nainstalovány i tři venkovní posilovací stroje. V prosinci 2017 proběhlo předání stavby „Lávka pro pěší“ přes potok v prostoru bývalého mlýna. Bylo tak završeno několikaleté úsilí o zajištění bezpečné cesty pro pěší ze západní části Záblatí do Osové Bítýšky.

V červenci 2018 bylo dokončeno oplocení kolem nádvoří OÚ. V srpnu 2018 bylo vybudováno nové dětské hřiště u nové zóny ,,Tři kaštany".

V červnu 2019 byl postaven na dětském hřišti na nové zóně altán.Během prázdnin proběhla v budově OÚ oprava koupelny a WC. Během celého roku probíhaly práce okolo Pelgramského rybníka a v říjnu se konal výlov.

Na jaře 2020 byla upravena plocha pod dětským hřištěm na nové zóně. Byly vysázeny okrasné stromy a plocha oseta travou. V červnu 2020 bylo zhotoveno zastřešení kontejneru u Pelgramského rybníka. Dále byla instalována místo staré nevyhovující dřevěné lávky nová kovová lávka k požeráku a nová kovová lávka u bezpečnostního přepadu. V červnu 2020 proběhla oprava poškozeného odpadního potrubí od rybníčku na návsi. Koncem září započaly práce na revitalizaci území v části katastru zvané Kameničky.

V polovině roku 2021 byly dokončeny práce na revitalizaci území a interakčním prvku v lokalitě Kameničky. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 3 064 270,- Kč. Předmětem podpory bylo zlepšení ekostabilizační funkce a retenční schopnosti lokality. V rámci realizace došlo k vytvoření nových tůní a revitalizaci toku v k.ú. Záblatí. Obcím na jihu Moravy, které zasáhlo tornádo odsouhlasilo OZ finanční pomoc v celkové výši 200.000,-Kč. Tato částka byla rozdělena mezi 4 obce. V průběhu srpna byl nainstalován nový obecní bezdrátový rozhlas (ústředna, přijímače, ampliony). V říjnu byl proveden výlov Pelgramského rybníka a začátkem listopadu byl vyloven i rybník Ratchan na návsi.

V létě roku 2022 bylo ve starší části obce vyměněno původní veřejné osvětlení za moderní, energeticky úspornější. Dále byla dokončena renovace kříže u Tří kaštanů. V tomto roce naše obec finančně přispěla na otevření nové třídy v mateřské škole v Ořechově a byla také podepsána s obcí Ořechov Dohoda o vytvoření společného školského obvodu, díky níž mohou děti z naší obce využívat služeb mateřské školy v Ořechově.

V průběhu roku 2023 byl dokončen chodník v délce 120m na nové zóně, který je osvětlen novým osvětlením. Nové osvětlení bylo nainstalováno i v nové části obce, kde bylo vyměněno původní veřejné osvětlení za moderní, energeticky úspornější. 

Zablati-CBS-2021-3