Rozpočtové opatření 7/2022

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce dne 9.11.2022 

ro-zablati-c-7-2022.pdf