Rozpočtové opatření 7/2023

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce dne 3.12.2023

RO-Zablati-c-7-2023.pdf