Rozpočtové opatření 6/2003

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce dne 1.11.2023

RO-Zablati-c-6-2023.pdf