Rozpočtové opatření 3/2023

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce dne 23.4.2023

ro-zablati-c-3-2023.pdf