Rozpočtové opatření 2/2023

Rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce dne 18.3.2023 

ro-zablati-c-2-2023.pdf